Standartai, rekomendacijos

Rekomendacijos muziejams, dirbantiems su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS):

Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims. 
(Šie reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio. Jie parengti vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. ĮV-384 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 66-3131).
Atsisiųsti: PDF >

Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika.
Atsisiųsti: PDF >

Rekomendacijos skaitmeninimo įrangai:

Rekomendacijos skaitmeninimo įrangai.
Atsisiųsti: PDF >

Rekomendacijos tekstų rengimui:

Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai
Atsisiųsti: PDF >

Šriftų simbolių ir kodų lentelė.
Atsisiųsti: JPG >

Masaitis A., „Žodžių, žodžių junginių trumpinimai ir pavadinimų santrumpos“, interneto svetainė „Šimtatomė serija „Lietuvos valsčiai“
http://www.versme.lt/pav/trumpinimai.pdf (žiūrėta 2012 03 26)

Rekomendacijos, padedančios teisėtai skelbti skaitmeninius kultūros paveldo objektus:

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos.
Atsisiųsti: PDF >

Rekomendacijos dėl Lietuvos autorių turtinių teisių galiojimo terminų skaičiavimo skaitmeninant kūrinius
Atsisiųsti: PDF >

Paveldo objektų ženklinimo schema.
Atsisiųsti: PDF >

Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai
http://cc.lnb.lt/

Muziejų skaitmeninio turinio ženklinimo ir naudojimo teisių priskyrimo tvarka.
Atsisiųsti: PDF >

Rekomendacijos ir teisės aktai, susiję su nenustatytų teisių turėtojų kūriniais >

Pagrindiniai materialaus kultūrinio paveldo 3D skaitmeninimo principai ir patarimai
Atsisiųsti: PDF >

Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos
Atsisiųsti: PDF >

 

Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos standartų sąrašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6)

I. Skaitmeninio turinio reikšmės standartai

1.1. LST ISO 2788:2010 Dokumentavimas. Vienakalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo gairės (tapatus ISO 2788:1986)

1.2. LST ISO 5964:2010 Dokumentavimas. Daugiakalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo gairės (tapatus ISO 5964:1985)

 

II. Duomenų turinio aprašymo standartai

2.1. LST ISO 21127:2009 Informacija ir dokumentavimas. Kultūros paveldo informacijos mainų ontologija (tapatus ISO 21127:2006)

 

III. Metaduomenų kodavimo standartai

3.1. LST ISO 15836:2009 Informacija ir dokumentai. Dublin Core metaduomenų elementų rinkinys (tapatus ISO 15836:2009)

3.2. LST EN 15744:2009 Filmų identifikavimas. Mažiausias kinematografinių kūrinių metaduomenų rinkinys (tapatus ISO 15744:2009)

3.3. LST ISO 23081-1:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai (tapatus ISO 23081-1:2006)

3.4. LST ISO/TS 23081-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai (tapatus ISO 23081-2:2009)

 

IV. Duomenų saugojimo (archyvavimo) standartai

4.1. LST ISO 14721:2010 Kosminės duomenų ir informacijos perdavimo sistemos. Atviroji archyvinė informacijos sistema. Pamatinis modelis (tapatus ISO 14721:2003)

4.2. LST ISO/TR 18492:2010 Elektroninės dokumentuotos informacijos ilgalaikis išsaugojimas (tapatus ISO/TR 18492:2005)

4.3. LST ISO/TR 15801:2010 Dokumentų tvarkyba. Informacija, laikoma elektroninėse laikmenose. Duomenų tikrumo ir patikimumo rekomendacijos (tapatus ISO/TR 15801:2009)

 

V. Skaitmeninio turinio kūrimo standartai

5.1. LST ISO/IEC 10918-1:2009 Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 1 dalis. Reikalavimai ir gairės (tapatus ISO/IEC 10918-1:1994)

5.2. LST ISO 12234-2:2008 Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas (tapatus ISO 12234-2:2001)

5.3. LST ISO/IEC 15948:2009 Informacijos technologija. Kompiuterinė grafika ir vaizdų apdorojimas. Internetinės grafikos (PNG) formatas. Funkcijų aprašas (tapatus ISO/IEC 15948:2004)

5.4. LST ISO 19005-1:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas (tapatus ISO 19005-1:2005) ir pataisa LST ISO 19005-1:2008/AC:2008 Dokumentų tvarkyba

 

Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos norminių dokumentų sąrašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6)

 

I. Skaitmeninio turinio reikšmės norminiai dokumentai

1.1. Europos žodynas (EUROVOC)

1.2. Library of Congress Subject Headings & Name Authority (Kongreso bibliotekos dalykinių pradmenų ir autoritetinių vardų sistema)

1.3. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rubrikynas

1.4. Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK)

1.5. Union List of Artist Names (ULAN) (Jungtinis menininkų vardų sąrašas)

1.6. Art & Architecture Thesaurus (AAT) (Meno ir architektūros sisteminis žodynas)

1.7. Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) (Getty geografinių pavadinimų tezauras)

1.8. Thesaurus for Graphic Materials (TGM) (Grafinės medžiagos tezauras)

1.9. Iconclass (Meno ir ikonografijos klasifikavimo sistema)

1.10. Lietuvos Respublikos terminų bankas

 

II. Duomenų turinio aprašymo norminiai dokumentai

2.1. International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families ISAAR(CPF) (Tarptautinis standartinis archyvinis autoritetinis kolektyvų, asmenų ir giminių įrašas)

2.2. General International Standard Archival Description (ISAD(G)) (Bendras tarptautinis standartinis archyvinis aprašas)

2.3. The FIAF Cataloguing Rules for Film Archives (Tarptautinės filmų archyvų federacijos (FIAF) filmų archyvų katalogavimo taisyklės)

2.4. International Standard for describing functions (ISDF). (Tarptautinis funkcijų aprašymo standartas)

2.5. International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH). (Tarptautinis archyvinius fondus turinčių institucijų aprašymo standartas)

2.6. Rules for Archival Description (RAD) (Archyvinio aprašymo taisyklės)

2.7. Resource Description and Access (RDA) (Išteklių aprašymas ir prieiga)

2.8. Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (International Standard Bibliographic Description (ISBD)

2.9. Guidelines for authority records and references (GARR) (Nurodymai autoritetiniams įrašams ir nuorodoms)

2.10. Cataloguing Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images (Kultūros objektų katalogavimas: kultūros objektų ir jų vaizdų aprašymo vadovas)

2.11. Resource Description Framework (RDF) (Išteklių aprašo struktūra)

2.12. Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams (FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records)

2.13. Broadcast Wave Format (BWF). (Transliuojamų garso duomenų formatas)

2.14. Pantone Matching System (Pantone spalvų parinkimo sistema)

 

III. Metaduomenų kodavimo norminiai dokumentai

3.1. Encoded Archival Description (EAD) (Koduotasis archyvinis aprašas)

3.2. UNIMARC Manual: Bibliographic Format (UNIMARC vadovas: bibliografinių įrašų formatas)

3.3. UNIMARC Manual: Authorities Format (UNIMARC vadovas: autoritetinių įrašų formatas)

3.4. MARC 21 Format for Authority Data (MARC21 Autoritetinių duomenų formatas)

3.5. MARC 21 Format for Bibliographic Data (MARC21 Bibliografinių duomenų formatas)

3.6. CDWA Lite: XML Schema Content for Contributing Records via the OAI Harvesting Protocol (CDWA mažoji versija: Įrašų perdavimo naudojant OAI automatinio rinkimo protokolą XML schemos turinys)

3.7. Categories for the Description of Works of Art (CDWA) (Meno kūrinių aprašymo kategorijos)

3.8. SPECTRUM (Standard ProcEdures for CollecTions Recording Used in Museums) (Muziejų kolekcijų įrašų rengimo standartinės procedūros)

3.9. VRA Core 4.0 (Vaizdo išteklių asociacija. Pagrindinės kategorijos. 4.0)

 

IV. Duomenų saugojimo (archyvavimo) norminiai dokumentai

4.1. Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) (Metaduomenų kodavimo ir perdavimo standartas)

 

V. Metaduomenų ir objektų prieigos ir sklaidos norminiai dokumentai

4.1. SRU/W: Search/Retrieval via URL or Web Service (SRU/W: Paieška naudojant URL arba tinklo paslaugą)

4.2. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting OAI-PHM, protocol version 2.0 (Atvirojo archyvo iniciatyvos metaduomenų automatinio rinkimo protokolas OAI-PMH, 2.0 versija)

 

UNESCO rekomendacijos

Rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos

UNESCO ir PERSIST parengtos ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės, https://unescopersist.files.wordpress.com/2017/02/persist-contnet-guidelines-lt.pdf

„Europeana“ rekomendacijos

Europos kultūros paveldo skaitmeninės platformos EUROPEANA strategija 2020–2025 m.: skaitmeninių pokyčių įgalinimas
Atsisiųsti: PDF >