Apie mus

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau –  LM ISC LIMIS) yra LNDM specializuotas muziejinis padalinys. Jo paskirtis – pasiekti, kad informacija apie Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.

LM ISC LIMIS kontaktai: Didžioji g. 4, LT-01228, Vilnius. Tel. (8 5) 262 18 83. El. paštas: info@limis.lt

Pirmaisiais LM ISC LIMIS veiklos metais daugiausiai dėmesio buvo skiriama tam, kad būtų sukurta ir Lietuvos muziejuose įdiegta, naudojama, plėtojama Lietuvos muziejų rinkinių duomenų bazes susiejanti, vienodais standartais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS). Naudojantis ja, sukurtas Lietuvos muziejuose saugomų objektų skaitmeninis katalogas, skirtas muziejų darbuotojams. Viešiesiems vartotojams skirta LIMIS duomenų bazėje ir atskirų muziejų elektroniniuose kataloguose sukaupta  informacija pateikiama interneto portale www.limis.lt ir atskirų muziejų eksponatų elektroninių katalogų viešose prieigose – svetainėse.

LM ISC LIMIS įkurtas 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V.1-90, trijų iki to laiko LNDM veikusių struktūrinių padalinių (LDM Skaitmeninių leidinių centro, LDM Skaitmeninimo centro, LDM LIMIS plėtros skyriaus) bazėje. Jis neturi juridinio asmens teisių. Reikalui esant, jis gali būti reorganizuotas į savarankišką biudžetinę įstaigą.  

Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais  teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis, LNDM nuostatais, LM ISC LIMIS nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo veikla.

Vykdydamas LIMIS ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektus, LM ISC LIMIS atsižvelgia į LR Kultūros ministerijos, Muziejų tarybos, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos (toliau – Skaitmeninimo tarybos) ir LIMIS Stebėsenos komiteto prie Ministerijos rekomendacijas.

Vienas iš svarbiausių LNDM filialo LM ISC LIMIS darbo principų – kolegialumas. Įgyvendinant centro pagrindinius tikslus ir uždavinius, siekiama bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir kitomis Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijomis.

LM ISC LIMIS centrą sudaro: Administracija, Skaitmeninimo skyrius, Metodinis skyrius.

LM ISC LIMIS užsibrėžtų tikslų siekti padeda Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus, kuriuose 2010 m. pradžioje įkurti trys regioniniai muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai. Šių centrų paskirtis – koordinuoti ir organizuoti muziejinių vertybių skaitmeninimą, skaitmeninio turinio kūrimą, saugojimą, sklaidą centrui priskirto regiono muziejuose.

Centras sudaro darbo grupes iš muziejų ir kitų institucijų kompetentingų specialistų, reikalui esant, pasitelkia išorės ekspertus ir konsultantus.