Apie mus

Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau –  LM ISC LIMIS) yra LDM specializuotas muziejinis padalinys. Jo paskirtis – pasiekti, kad informacija apie Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.

LM ISC LIMIS adresas: Didžioji g. 4, LT-01228, Vilnius.

Pirmaisiais LM ISC LIMIS veiklos metais daugiausiai dėmesio buvo skiriama tam, kad būtų sukurta ir Lietuvos muziejuose įdiegta, naudojama, plėtojama Lietuvos muziejų rinkinių duomenų bazes susiejanti, vienodais standartais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS). Naudojantis ja,  planuojama sukurti Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninį katalogą, skirtą muziejų darbuotojams, dirbantiems su eksponatais (rinkinių saugotojams, tyrinėtojams, restauratoriams, parodų kuratoriams, leidinių rengėjams ir kt.), bei nustatyta tvarka prieinamą registruotiems vartotojams – valstybės įstaigoms ir institucijoms, mokslo įstaigoms bei jų darbuotojams. Viešiesiems vartotojams skirta LIMIS duomenų bazėje ir atskirų muziejų elektroniniuose kataloguose sukaupta  informacija bus pateikiama LIMIS duomenų bazės interneto portale www.limis.lt ir atskirų muziejų eksponatų elektroninių katalogų viešose prieigose – svetainėse.

 LIMIS_lankstukas_270px  LMISCLIMIS_lankstukas_270px
Lankstukas apie Lietuvos integralią muziejų
informacinę sistemą (*.pdf)
Lankstukas apie Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centrą (*.pdf)

LM ISC LIMIS neturi juridinio asmens teisių. Reikalui esant, jis gali būti reorganizuotas į savarankišką biudžetinę įstaigą. Centras įkurtas LDM direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V.1-90, trijų iki to laiko LDM veikusių struktūrinių padalinių (LDM Skaitmeninių leidinių centro, LDM Skaitmeninimo centro, LDM LIMIS plėtros skyriaus) bazėje. LM ISC LIMIS toliau plėtoja šių buvusių muziejaus struktūrinių padalinių veiklą ir vykdo naujas Lietuvos muziejų skaitmeninimo centro funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493.

Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais  teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis, LDM statutu, LM ISC LIMIS nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo veikla.

Vykdydamas LIMIS ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektus, LM ISC LIMIS atsižvelgia į LR Kultūros ministerijos, Muziejų tarybos, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos (toliau – Skaitmeninimo tarybos) ir LIMIS Stebėsenos komiteto prie Ministerijos rekomendacijas.

Vienas iš svarbiausių LDM filialo LM ISC LIMIS darbo principų – kolegialumas. Įgyvendinant centro pagrindinius tikslus ir uždavinius, siekiama bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir kitomis Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijomis.

LM ISC LIMIS centrą sudaro šie skyriai: LDM eksponatų skaitmeninimo ir LIMIS-M posistemio administravimo skyrius, Skaitmeninimo skyrius, Metodinis skyrius, Informacijos, leidybos ir ryšių su visuomene skyrius bei administracija.

LM ISC LIMIS užsibrėžtų tikslų siekti padeda Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus, kuriuose 2010 m. pradžioje įkurti trys regioniniai muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai. Šių centrų paskirtis – koordinuoti ir organizuoti muziejinių vertybių skaitmeninimą, skaitmeninio turinio kūrimą, saugojimą, sklaidą centrui priskirto regiono muziejuose.

Centras sudaro darbo grupes iš muziejų ir kitų institucijų kompetentingų specialistų, reikalui esant, pasitelkia išorės ekspertus ir konsultantus.