Finansavimo šaltiniai

Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklų galimi finansavimo šaltiniai (2015–2020 m.).

Finansuojančios organizacijos ir programos; programų prioritetai, tikslai, ir finansuojamos veiklos; paraiškų teikimo terminai. Išsamiau >

 

ES programa „Kūrybiška Europa 2014–2020“ 

Paprogramė KULTŪRA
Paraiškų teikimo terminai:
Europiniai bendradarbiavimo projektai – 2015 m. spalio 7 d.
Literatūros vertimų projektai –  2015 m. vasario 4 d.
Europinės platformos –  2015 m. vasario 25 d.
Europiniai tinklai –  2015 m. spalio 5 d.
„Kūrybiškos Europos 2014-2020″ taisyklės ir paraiškų formos: http://ec.europa.eu/culture
Daugiau informacijos: http://www.emuziejai.lt/es-programa-kurybiska-europa-2014-2020/
http://kurybiskaeuropa.eu/

 

Europos kultūros fondo subsidijos bendradarbiavimo projektams

Fondas finansuoja kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su kitų sektorių organizacijomis iš skirtingų Europos šalių. Bendradarbiavimo projektai turi būti tarpdisciplininiai, jungiantys skirtingas sritis ir mažiausiai dvi organizacijas iš 47 Europos Tarybos šalių bei Kosovo. Kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas 2012 m. vasario 20 d. ir galios iki 2012 m. gegužės 1 d.
Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo kriterijus>   Paraiškos forma>

 

ES programa „Kultūra 2007“

Informacija skelbiama Europos Komisijos „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos“ interneto svetainėje anglų kalba http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/index_en.php ir Tarptautinių kultūros programų centro svetainėje lietuvių kalba http://www.kultura2007.lt/.

„Kultūra 2007“ 50 % remia bendradarbiavimo projektus (mažiausiai tarp 3 šalių kultūros operatorių). Projektuose galima dalyvauti asocijuoto partnerio teisėmis be finansinių įsipareigojimų. Paraiškų teikimo terminas – kiekvienų metų spalio 1 d.

Partnerių paieškos puslapiai:
http://www.culturenet.hr/default2.aspx?id=74;
http://en.www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/BusqSocios/BusquedaSocios.html.

 

Septintosios Bendrosios programos informacinių ir ryšių technologijų 2011–2012 m. darbo programa

Programoje išskirti tikslai Skaitmeninto turinio saugojimas (Digital Preservation) ir IRT prieigai prie kultūros išteklių (ICT for access to cultural resources) (kvietimas teikti paraiškas galios nuo 2012-01-18 iki 2012-04-17). Finansuojami moksliniai skaitmeninių bibliotekų ir skaitmeninio turinio saugojimo tyrimai. Projektus gali teikti kelių partnerių iš skirtingų valstybių konsorciumai.

Informacija skelbiama programos interneto svetainėje http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/home_en.html.

Informacija apie kvietimus taip pat skelbiama nacionalinio atstovo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros interneto svetainėje www.mita.lt

 

Septintosios Bendrosios programos Informacinių ir ryšių technologijų politikos rėmimo programa (ICT PSP)

Programa skirta paskatinti platesnį informacinėmis ir ryšių technologijomis paremtų paslaugų bei skaitmeninio turinio naudojimą tarp piliečių, valdžios institucijų ir verslo įmonių visoje Europoje. Finansuojami skaitmeninimo ir skaitmeninto turinio sklaidos projektai. Programos kvietimai skelbiami Europos informacinės visuomenės portale http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/index_en.htm

Partnerių paieškos duomenų bazė http://www.ideal-ist.eu/

 

ES struktūriniai fondai

Informacija apie kvietimus skelbiama interneto svetainėje www.esparama.lt.

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo bei Europos kaimynystės ir partnerystės programos

Šias programas Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas. Daugiau informacijos apie jas galima rasti interneto svetainėje www.esbendradarbiavimas.lt ir atskirose programų svetainėse:

 

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Informacija skelbiama interneto svetainėje www.eeagrants.lt.

Kvietimai skelbiami Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt.

 

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programa

Informacija skelbiama Šiaurės šalių kultūros centro interneto portale www.kknord.org.

Informacija apie konkursus taip pat teikiama Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje svetainėje www.norden.lt.

Finansuojama pagal tris modulius: Mobilumo modulis (savaitės trukmės stažuotė Šiaurės šalyje), Bendradarbiavimo tinklų modulis (mažiausiai trijų šalių bendradarbiavimas, trunkantis 1–3 m., finansuojama 70 %) ir Menininkų rezidencijų modulis. Konkursai skelbiami keletą kartų per metus.

 

Šiaurės šalių kultūros fondas (Nordic Culture Fund)

Informacija skelbiama Šiaurės šalių kultūros fondo interneto svetainėje www.nordiskkulturfond.org.

Informacija apie konkursus taip pat teikiama Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje svetainėje www.norden.lt.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos programa

Informacija apie Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos programos dalinai finansuojamus projektus skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje http://www.lrkm.lt/go.php/lit/Skaitmeninto_kulturos_paveldo_sklaidos_p/318.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Regionų plėtros programa

Parama skiriama regionų kultūros projektų, mažinantiems kultūrinę ir socialinę atskirtį, daliniam finansavimui. Informacija skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt/go.php/lit/Regionu_kultura/247.

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Leidybos projektų finansavimo programa

Informacija skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt/go.php/lit/Leidyba/232.
Remiami leidybos projektai, spausdinti ir elektroninėje laikmenoje publikuojami leidiniai.

 

Kultūros rėmimo fondas (KRF)

Informacija skelbiama interneto svetainėje www.krf.lt.

Du kartus per metus skelbiami kultūros projektų konkursai dalinei paramai gauti. Tarp remiamų sričių – muziejų projektai (tarp jų informacijos apie muziejus sklaida, ypač naudojantis informacinėmis technologijomis, skaitmeninių leidinių, katalogų leidyba).

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Informacija skelbiama interneto svetainėje www.vlkk.lt.

Remiamas leidinių rengimas ir (ar) leidyba pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 2006–2015 metų programą.