Erasmus+: Leonardo da Vinci programa

Programa ERASMUS+ pakeitė 2007–2013 m. veikusią Mokymosi visą gyvenimą programą, rėmusią Comenius (bendrojo ugdymo), Leonardo da Vinci (profesinio rengimo), Grundtvig (suaugusiųjų švietimo), Erasmus (aukštojo mokslo), Pažintinių vizitų (švietimo ir profesinio mokymo specialistų patirties mainų) veiklas.

Programa rems trijų tipų vienas kitą papildančias pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai (strategines partnerystes, švietimo ir mokymo institucijų ir verslo partnerystes, IRT rėmimo platformas, taip pat eTwinning), taip pat bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis ir trečiųjų šalių, iš jų plėtros šalis, pajėgumų didinimą, daugiausia dėmesio skiriant kaimynystės šalims, ir paramą politikos reformoms.


Programos veiklos

Mobilumo veikloje bus remiamas:

 •  visų aukštojo mokslo pakopų studentų mobilumas, kurio tikslas – studijos įstaigoje partnerėje arba stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
 • profesinio mokymo moksleivių, pameistrių ir absolventų mobilumas, kurio tikslas – stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
 • visų sektorių švietimo darbuotojų mobilumas, kurio tikslas – mokymasis, kvalifikacijos kėlimas ar praktika užsienyje;
 •  jaunimo mainai ir savanoriai.


Bendradarbiavimo veikloje bus remiamos:

 • švietimo ir mokymo ar kituose sektoriuose veikiančių organizacijų ir (arba) įstaigų strateginės partnerystės, kuriomis siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas, skatinančias mokymąsi vieniems iš kitų ir dalijimąsi patirtimi;
 • aukštojo mokslo įstaigų ir darbo aplinkos žinių sąjungos, kuriomis siekiama suteikti reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinti studentų ir dėstytojų kūrybiškumą, naujoves, mokymąsi darbo vietoje ir verslumą, taip pat naujų mokymo programų ir pedagogikos metodų rengimą;
 • sektorių įgūdžių sąjungos, kuriose dalyvauja švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir darbdaviai ir kuriomis siekiama didinti įsidarbinimo galimybes, prisidėti rengiant naujas tam tikram sektoriui aktualias ar tarpsektorines mokymo programas, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti ES lygmens skaidrumo ir pripažinimo priemones;
 • visiems švietimo ir mokymo sektoriams skirtų IRT platformų plėtojimo veiklos, taip pat ir eTwinning, padedančios mokytis vieniems iš kitų, skatinančių virtualų judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

 

Politinių reformų rėmimo veikla susijusi su:

 • Europos Sąjungos švietimo ir mokymo politinės darbotvarkės įgyvendinimu, taikant Atvirąjį koordinavimo metodą, ir su Bolonijos bei Kopenhagos procesų plėtote;
 • skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemonių, pirmiausia Europass, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registro (EQAR) ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA), įgyvendinimu;
 • atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo ir mokymo srityse;
 • NARIC, Eurydice ir Euroguidance tinklais, taip pat Europass nacionaliniais centrais.


Daugiau informacijos galite rasti Švietimo mainų paramos fondo svetainėje
http://www.smpf.lt/lt/programos/leonardo_da_vinci/darbuotoju_mobilumas.

Oficialus programos puslapis https://www.erasmusplus.org.uk/.